EDM Khoan Lỗ Nhỏ

Gia công lỗ nhỏ chuyển đổi từ khoan sang gia công phóng điện.

Ý tưởng mới về EDM lỗ nhỏ đang mở rộng ra các ngành chế tạo các bộ phận.