Thiết Bị Chuẩn Bị Không Khí Fontal – Van Cứu Trợ

Áp suất điều khiển van giảm chất lượng trong phạm vi an toàn cố định bằng cách giảm áp suất dư thừa để tăng tính ổn định và bảo mật của máy.