VNB001

  • Hai đầu ra chuyển đổi cho báo động trước và báo động chính
  • Theo dõi, hiển thị và ghi lại các giá trị trực tiếp trên thiết bị
  • Đầu ra hiện tại tương tự có thể mở rộng cho tốc độ rung
  • Đầu vào tương tự có thể được sử dụng để theo dõi một số đo khác
  • Bộ nhớ lịch sử tích hợp với đồng hồ thời gian thực, bộ ghi dữ liệu và xu hướng